PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ KONFERENCE COVID-19

SETKÁNÍ VĚDCŮ, LÉKAŘŮ, PRÁVNÍKŮ A DALŠÍCH ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ SDÍLÍ SVÉ POZNATKY O EPIDEMII COVIDU A JEJÍCH DOPADECH NA JEDNOTLIVCE A SPOLEČNOSt

Přednášky z 1. ČS konference covid-19, která se konala 27. ledna 2022 v Praze. Odborníci vystoupili ve třech tématických sekcích: imunologické, klinické a právně-společenské.

Celá 1. ČS konference covid-19

Setkání vědců, lékařů, právníků a dalších odborníků, kteří sdílí své poznatky o epidemii covidu a jejích dopadech na jednotlivce a společnost. Přednášky z 1. ČS konference covid-19, která se konala 27. ledna 2022 v Praze. Odborníci vystoupili ve třech tématických sekcích: imunologické, klinické a právně-společenské.

MUDr. Alena Dernerová, MUDr. Jitka Chalánková,
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.: Úvodní slovo senátorů

Senátoři Alena Dernerová, Jitka Chalánková a Jan Žaloudík hovoří o podpoře a důležitosti konání 1. ČS konference covid-19, o ochraně svobody slova a potřebě odborné diskuze.  Na konferenci se v Praze dne 27. ledna 2022 sešli vědci, lékaři, právníci a další odborníci, aby sdíleli své poznatky o epidemii covid-19.

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.: Vakcíny proti covid-19: farmakologické a biotechnologické aspekty, analýza vakcín a výsledky

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 zaměřuje na současné vakcíny proti infekci covid-19, které jsou používané v ČR a ve světě. Probírá mechanismy účinku genetických vakcín a aspekty pozorovaných vedlejších reakcí v souvislosti s faktory jako jsou biodistribuce, velikost nanočástic a jejich složení. Pojednává o metodách testování kvality jednotlivých vakcín s ukázkami struktury některých vakcín a představuje unikátní metodu průtokové nanocytometrie pro charakterizaci vakcín.

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.: Význam stanovení protilátek proti
SARS-CoV-2

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 věnuje protilátkám coby spolehlivějšímu důkazu o proběhlé infekci a následné imunitní odpovědi než je pouhá pozitivita PCR. Protilátkami prokazujeme navíc i proběhlou imunitní reakci na infekci. Citlivější metodou VNT spolehlivě detekujeme neutralizační protilátky u některých osob po prodělání infekce, i když zároveň mají negativní výsledek IgG imunochemickou metodou (EIA, CLIA).

RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.: Buněčná imunita
SARS-CoV-2

RNDr. Jiří Šinkora, Ph. D. v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 pojednává o cytotoxických T-lymfocytech jakožto primární linii obrany proti virům v kontextu epidemie covid-19 a nátlaku na plošné očkování populace, včetně dětí. Popisuje mechanismy buněčné obrany proti cizorodým látkám, srovnává účinnost slizničních protilátek vs. T-lymfocytů. Věnuje se dětské imunitě ovlivněné funkcí thymu, poklesu funkce thymu s věkem a dopadu této skutečnosti na imunitu vůči SARS-CoV-2 u nejstarší populace.

prof. MUDr. Jiří Beran, Ph.D. : Covid-19 očima epidemiologa,
aneb o příčině a následku

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 přináší epidemiologický pohled na správný konceptu příčiny a následku. Špatný pohled je virus jako příčina a následek v pozitivitě v testu, kdežto správný koncept je příčina rovná se nemocný člověk a následek je úmrtí. Od toho se budou také odvíjet postupy, co v epidemii dělat, zda je možné vymezit rizikovou skupinu, jak ji chránit, jak zastavit proud lidí do nemocnice a další spojené otázky.

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.: Slizniční imunita, COVID-19
a včasná léčba

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o slizniční imunitě. Rozebírá vztah mezi slizniční a systémovou imunitou vůči viru SARS-CoV a komentuje rozvoj imunity na základě dat ze studie PROSECO, jíž se účastní 30.000 lidí. Studie ukazuje výraznou séropozitivitu paměťových IgG protilátek anti-SARS-CoV-2 v populaci, a to i u osob, které nebyly PCR testovány. Protilátky se stávají novým diagnostickým znakem proběhlé SARS-CoV-2 infekce, nicméně nejsou takto na úrovni epidemiologických dat interpretovány. V kontextu diagnostiky a řízení epidemie se přednáška věnuje také vhodným postupům včasné léčby onemocnění covid-19.

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.: PCR a antigenní testy, virus v životním prostředí

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 pokrývá metody detekce viru SARS-CoV-2 v lidském organismu a v prostředí. V technické části se zaobírá odběrem vzorků, transportem, izolací RNA, RealTime PCR, vyhodnocením výsledků a antigenními testy. Výzkumnou část pak věnuje detekci koronaviru v tkáních osob, které zemřely na covid-19 a detekci koronaviru v prostředí.

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.: NGS analýza cirkulujících kmenů SARS-CoV-2

MUDr. Soňa Peková, Ph.D. prezentuje na 1. ČS konferenci covid-19 laboratorní data o viru SARS-CoV-2, který je z pohledu těchto dat bezprecedentně proměnlivý v krátkém čase. Vrací se k otázkám původu viru a popisuje nestandardní chování viru, kdy jednotlivé vlny následující po sobě na uzavřeném území ztrácí mutace předchozí vlny. Osvětluje principy syntetické genomiky a otazníky, které tyto vyvolávají v kontextu epidemie covid-19, jakož i obecná rizika a etické otázky spojené se syntetickými zásahy do genomů.

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.: Statistické údaje o covid-19

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 o krizi evidence based medicine a využívání dat pro rozhodování a řízení v kontextu epidemie covid-19. Kritický stav práce s daty při řízení epidemie ilustruje na studii PREVAL, plošných nefarmakologických intervencích a otaznících kolem registračních studií vakcín.

MUDr. Miroslav Havrda: Pozvánka na CoronaDuel

MUDr. Miroslav Havrda, mluvčí Paralelní lékařské komory, zve na CoronaDuel – Odborný kongres názorových oponentů na otázky koronaviru v ČR. Na kongresu chce proti sobě 4. 3. 2022 postavit pět dvojic názorových oponentů. Každá dvojice odpoví na stejnou otázku a publikum složené z odborníků, lékařů, svým hlasem rozhodne, která odpověď je pro něj věrohodnější a lépe odborně ozdrojovaná.

MUDr. Andrea Málková: Prevence, léčba a zdravotní komplikace SARS-CoV-2 a úskalí vakcinace pohledem praktického lékaře

Praktická lékařka MUDr. Andrea Málková v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří na téma vlivu prevence a časné léčby na průbéh onemocnění a vznik long covid. Představuje kazuistiky a doporučené postupy při léčbě covid-19 pro praktické lékaře. Na kazuistikách rozebírá možné nežádoucí účinky vakcín a vliv vakcinace na zdravotní stav očkovaných.

MUDr. Andrej Janco: Princípy propagovanej prevencie, profylaxie a liečby covid-19

Internista a diabetológ MUDr. Andrej Janco v prednáške na 1. ČS konferencii covid-19 popisuje mechanizmus účinku očkovacích látok a therapeutik propagovaných ako lieky proti covid-19 vo svetle ich skutočnej bezpečnosti a účinnosti.

MUDr. Anna Urbanová: Děti a mladiství a onemocnění covid-19

Pediatrička MUDr. Anna Urbanová se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 věnuje statistice onemocnění covid-19 u dětí a mládeže. Pokrývá téma imunity dětí a mládeže versus nutnost očkování na covid-19 a rozebírá dlouhodobé dopady mRNA na zdraví dětí a mladistvých.

MUDr. Lukáš Pollert: Dynamika těžkého covid-19

Anesteziolog a intenzivista MUDr. Lukáš Pollert přednáší na 1. ČS konferenci covid-19 o zkušenostech s těžkými průběhy nemoci covid-19 na kardiochirurgické JIP. Popisuje komplikace agresivní podpůrné pomoci umělé plicní ventilace, mimotělního oběhu, antikoagulační terapie a plicní ventilátor jako vražedný nástroj.

MUDr. Vladimír Čížek: Cévní komplikace covidu-19 a vakcín

Angiolog MUDr. Vladimír Čížek v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 rozebírá problematiku covidu-19 jako systémového vaskulárního onemocnění, oficiální doporučení pro antitrombotickou prevenci a léčbu a přehled možných kardiovaskulárních komplikací vakcín.

MUDr. Jaroslava Chlupová: Myopatie jako jeden z možných nežádoucích účinků očkování proti SARS-CoV-2

Neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová na 1. ČS konferenci covid-19 přednáší o myopatii, svalové slabosti, kterou zaznamenala u několika svých pacientů, již byli očkovaní proti SARS-CoV-2. V kazuistikách představuje konkrétní projevy a souvislosti v klinickém obrazu.

MUDr. Iva Hermanová: Dopady onemocnění covid-19 a vakcinace v gynekologické praxi

Gynekoložka MUDr. Iva Hermanová v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 popisuje na kazuistikách patologické dopady vakcinace proti SARS-CoV-2 a covid-19 v oblasti gynekologické i širším klinickém obrazu. Upozorňuje také na psychologické dopady nátlaku na vakcinaci u svých pacientek.

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA: Kardiální postižení v rámci pandemie nemoci covid-19

Kardioložka prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 shrnuje poslední poznatky o kardiálním postižení v rámci onemocnění covid-19 a v souvislosti s očkováním proti této nemoci.

MUDr. Ján Lakota, CSc.: Nežiaduce účinky očkovania proti SARS-CoV-2 a ich patofyziologické vysvetlenie

Hematológ MUDr. Ján Lakota, CSc. na 1. ČS konferencii covid-19 popisuje niektoré klinické patologické fenomény, ktoré sa vyskytujú pri očkovaní proti vírusu SARS CoV-2 a ktoré sa pri iných druhoch „klasických“ vakcín doteraz nevyskytli, resp. boli pozorované extrémne zriedkavo. Pochopenie patofyziológie daných procesov umožňuje vysvetlenie klinických obrazov ako aj ich možnú kauzálnu liečbu. V prezentácii budú spomína niektoré z nich, predovšetkým poruchy kardiovaskulárneho, nervového a imunitného systému.

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová: Hlášení nežádoucích účinků přípravků na covid-19

Farmaceutka a ekonomka Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o chybách úřadů při schvalování vakcín proti SARS-CoV-2 k použití, při netransparentních objednávkách vakcín. Upozorňuje na dostupná data o nežádoucích účincích, která jsou úřady zlehčována, a na kritické množství chybějících informací, které přesto nezabránilo vpuštění vakcíny na trh a její plošné aplikaci.

prof. Michal Klíma: Politologické aspekty epidemie – rizika pro demokracii

Politolog prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o tom, jak doba covidová postavila na hlavu převládající politologické poučky o hrozbách demokracii. Až dosud panovala shoda, že demokracii nejvíce ohrožuje klasická demontáž systému brzd a protivah v rámci institucionálního uspořádání a také nízká úroveň politické kultury. Avšak nikdo nepředpokládal, že doba covidová vytvoří unikátní prostředí pro nástup autoritářských metod a erozi demokracie.

JUDr. Tomáš Nielsen: Právní aspekty epidemie v demokratické společnosti

Advokát JUDr. Tomáš Nielsen, zakladatel institutu Pro Libertate, v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 popisuje stav práva v ČR po dvou letech koronavirové krize. Rozebírá ústavněprávní principy v kontrastu s vládními nařízeními během boje s epidemií a v kontextu do očí bijícího porušování zásady “in dubio pro libertate”. Prezentuje aktuální hrozby pro právní stát a demokratické zřízení.

JUDr. Peter Weis: Podanie na medzinárodný trestný súd v Haagu z 12. 4. 2021

Advokát JUDr. Peter Weis v príspevku na 1. ČS konferencii hovorí o podaní na Medzinárodný trestný súd v Haagu kvôli zločinom proti ľudskosti a porušovaniu Norimberského kódexu počas boja s epidémiou covid-19 na Slovensku. Hovorí tiež o nemožnosti zaviesť povinné očkovanie proti SARS-CoV-2 do národných legislatív členských štátov EÚ.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: Protiprávní kroky politiků a metody obrany

Advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 představuje společenskou situaci posledního roku v kontextu kontrastu principů svobody s realitou politiky, a to populární formou. Dále shrnuje metody a možnosti, jak podobným věcem bránit v roce 2023. Cílem musí být donutit politiky k respektování základních principů právního státu, ústavního pořádku a Listiny základních práv a svobod, a vytvořit na jejich základě zcela nová pravidla, jež nás nebudou rozdělovat, ale naopak vytvoří opět svobodný prostor pro normální život v naší zemi, který nás jako národ stmelí.

JUDr. Marica Pirošíková: Sťažnosti súvisiace s c-19 pred Európskym súdom pre ľudské práva

Advokátka JUDr. Marica Pirošíková sa v príspevku na 1. ČS konferencii covid-19 venuje konkrétnym prípadom sťažností smerujúcich proti pokusom zavádzať povinné očkovanie proti SARS-Cov-2 a ich právnym implikáciám a súvislostiam.

Ing. Jaroslav Chalupský: Ekonomicko-manažerské zvládání situace během epidemie covid-19

Senátor a podnikatel Jaroslav Chalupský se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 dívá na epidemii c-19 z pohledu podnikatele. Popisuje ji jako ne medicínský, ale logisticko-manžerský problém a představuje možnou léčbu situace v podobě možností a informované volby.

Markéta Dobiášová: Role médií v krizových situacích

Markéta Dobiášová v příspěvku “Role médií v kritických situacích” hovoří o své zkušenosti z redakcí mainstreamových médií v době epidemie c-19, o úpadku principů vyvážené žurnalistiky a o svém rozhodnutí opustit mainstream.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.:Hospodářsko–politické konsekvence celosvětové covidové blamáže

Ekonom doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 poukazuje na ekonomické dopady epidemie covid-19 – vyšší zadlužení, enormní inflaci a další. Dotýká se nekoncepčnosti politického řízení epidemie i krize médií v době covidové.

JUDr. Jindřich Rajchl: Svoboda a odvaha v kontextu doby

Advokát JUDr. Jindřich Rajchl na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o potřebě diskuze a ukončení vlády jedné pravdy. O vztahu svobody a vyššího dobra. O znesvobodňujících atributech doby covidové, které hrozí tím, že s námi zůstanou ještě dlouho po covidu.

MVDr. Jiří Urbánek, MBA: Etické aspekty propagace vakcíny proti covid-19

Bývalý stratég prodeje ve farmaceutickém průmyslu MVDr. Jiří Urbánek, MBA na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o prolomení tradičních bariér vstupu léčiva na trh, jimiž jsou třetí fáze klinických studií a především pak kliničtí lékaři, během epidemie covid-19. Věnuje se podhlášenosti nežádoucích účinků léčiv a jejím společenským dopadům a zboření etických a zákonných hranic propagace léčiv směrem k laické veřejnosti u vakcíny proti covidu.

kpt.Tomáš Ježek, nprap. David Pejřil: Kam až jsme to nechali zajít? Situace členů IZS

Policista David Pejřil přednáší na 1. ČS konferenci covid-19 text svého kolegy Tomáše Ježka a představuje iniciativu členů IZS, která nekončí tím, že zrušili vyhlášku o povinném očkování. Mluví o nutnosti se propojovat, vytváření synergické spolupráce, krizi autorit.

Emma Šlopková, Michael Kopecký: Medici v době covidové

Studenti Emma Šlopková a Michael Kopecký hovoří na 1. ČS konferenci covid-19 o situaci studentů na lékařských fakultách a nátlaku na očkování. Představují otevřený dopis studentů adresovaný vedení fakult s odbornými argumenty, proč pro ně očkování není přijatelným řešením.

Jaroslav Dušek, Petr Vachler: Otázka k diskuzi

Herec Jaroslav Dušek a producent a režisér Petr Vachler vstupují do diskuze na 1. ČS konferenci covid-19 s otázkou ohledně klinického zkoumání neočkovaných lidí.

Závěrečná diskuze s garanty jednotlivých sekcí

V rámci závěrčené diskuze na 1. ČS konferenci covid-19 odpovídají garanti všech sekcí na dotazy z publika – imunologické, klinické i právní. Odpovídají prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., MUDr. Andrea Málková a JUDr. Tomáš Nielsen.