GDPR

Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost: Nadační fond Svědomí národa, Kaprova 42, 110 00 , Praha 1, Staré Město, Česká republika, IČ 107 71 689 zapsaný u Městského soudu v Praze pod spis. zn. N 1930

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je společnost:  Redakce Nadačního fondu Svědomí národa, Kaprova 42, 110 00 , Praha 1, Staré Město, Česká republika, IČ

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1.Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2.Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

datum narození,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

údaje o firmě/firmách respondenta formulářů,

údaje o příjmech respondenta formulářů,

popis osobnáho příběhu, životní situace v souvuislosti se stanovami Nadačního fondu Svědomí národa

a veškeré další údaje uvedené v interaktivních formulářích na stránkách www.svedomi-naroda.cz a jejich podstránkách, které splňují požadavky dle stanov Nadačního fondu Svědomí národa.

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

    1. Osobní údaje, kterými jsou:

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

datum narození,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

údaje o firmě/firmách respondenta formulářů,

údaje o příjmech respondenta formulářů,

popis osobnáho příběhu, životní situace v souvuislosti se stanovami Nadačního fondu Svědomí národa

a veškeré další údaje uvedené v interaktivních formulářích na stránkách www.svedomi-naroda.cz a jejich podstránkách, které splňují požadavky dle stanov Nadačního fondu Svědomí národa.

 

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,

pro účely činnosti Nadačního fonsu Svědomí národa, dle jeho stanov a účelu jeho činnosti.

pro žurnalistickou a investigativní činnost v rámci stanov Nadačního fondu Svědomí národa.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k splnění účelu uvedených ve stanovách Nadačního fondu Svědomí národa.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese https://www.svedomi-naroda.cz/elements/pages/kontakt/ nebo odesláním e-mailu na adresu info(zavináč)svedomi-naroda.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

COOKIES

Příloha č.1 Cookies

Co jsou cookies?

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.

Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétniho uživatele. Navštívený web si může ukládat do cookies informace o vašem chování na webu nebo v internetovém bankovnictví a může tak postupně zjistit zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků třetí stranou.

Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod.
1.

Nadační fond Svědomí národa, Kaprova 42, 110 00 , Praha 1, Staré Město, Česká republika, IČ (dále jen „Správce“), kontaktní údaje: info@svedomi-naroda.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: info@svedomi-naroda.cz, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
fungování webových stránek;

2.

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů.

Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu, kterým je:

u technických a analytických cookies oprávněný zájem Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).
u cookies pro cílení reklamy je zákonným důvodem pro zpracovávání Váš souhlas. Souhlas udělujete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

3.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@svedomi-naroda.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
4.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
5.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.
6.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
7.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Poskytovatelem webového řešení, provozovaného společností Automattic, Inc. – WordPress.com, se sídlem San Francisco, California, USA
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
Seznam.cz, a.s., IČO 26168685

8.

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs;
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.seznam.cz/reklama/gdpr

9.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
právo vzít souhlas kdykoliv zpět (pokud zpracování údajů je založena na souhlasu), a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

10.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ Účel Expirace Přístup k informacím
Analytické Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu. Po dobu návštěvy až 2 roky google-analytics.com Opt-out z Google Analytics cookies
Analytické Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu. 1 měsíc až 2 roky google-analytics.com Opt-out z Google Analytics cookies
Marketingové Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu. Po dobu návštěvy google-analytics.com Opt-out z Google Analytics cookies
Marketingové Používáme cookies nástroje Google Optimize od Google, Inc. pro personalizaci a testování konkrétních sekcí web. Touto technologií dokážeme web přizpůsobit právě vám a následně změřit, jestli taková personalizace usnadňuje pohyb a hledání informací na webu. google.com Opt-out z Google Optimize cookies
Marketingové Používáme cookies nástroje od společnosti Facebook. Pomocí anonymního identifikátoru uvedeného v cookie této společnosti, můžeme zajistit, že na Facebooku uvidíte méně naší nevhodné reklamy pro vás a naopak více takové, která by vás mohla zajímat. 3 měsíce facebook.com Opt-out z Facebook cookies
Marketingové facebook Po dobu návštěvy facebook.com Opt-out z Facebook cookies
Marketingové Využívá Google Adwords pro zacílení reklam Po dobu návštěvy google.com

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer a Edge
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/ nebo zde: https://jakzablokovatcookies.cz/gdpr-v-prohlizeci