obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro příspěvkový a sponzorský e-shop Nadačního fondu Svědomí národa na doméně www.svedomi-naroda.cz:

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

 1. Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

   1. E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.svedomi-naroda.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
   2. Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu, nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, kdy Uživatel provede výběr Zboží v e-shopu a tento výběr potvrdí.
   3. Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
   4. Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
   5. Provozovatel“ znamená Nadační fond Svědomí národa, IČO: 107 71 689 zapsaný pod spis.zn. N 1930 u Městského soudu v Praze , se sídlem Kaprova 42, 110 00, Praha 1 – Staré Město, Česká republika;
   6. Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
   7. Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
   8. Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
   9. Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
   10. Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
   11. Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
   12. „Příspěvek“ znamená formu Zboží nabízenou v E-shopu Provozovatelem, jejímž obsahem je příspěvek uživatele na provoz redakce a webových stránek www.svedomi-naroda.cz.
 1. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
   1. Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je Příspěvek Uživatele na provoz a redakci internetových stránek www.svedomi-naroda.cz nebo na další aktivity vyplývající z povahy zřizovatele redakce www.svedomi-naroda.cz, jímž je Nadační fond Svědomí národa.
   2. Nakládání Provozovatele s Příspěvky se řídí kodexem Nadačního fondu Svědomí národa a Provozovatel má právo Příspěvek odmítnout a zaplacenou částku vrátit Uživateli.
 2. Proces uzavření Smlouvy
  1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Košíku“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
  2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Odeslat“ nebo odsouhlasením obsahu nabídky Uživatelem prostřednictvím elektronické komunikace – e-mailem.
  3. Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
  4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop, nebo momentem kdy e-mail s odsouhlasením obsahu nabídky Uživatelem dojde na server e-mailového klienta Provozovatele.
  5. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
  6. Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
  7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Kupní smlouva
  1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
   1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství a s parametry, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu nebo na kterém se s Provozovatelem dohodl prostřednictvím elektronické komunikace a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu nebo která je mu před potvrzením objednávky sdělena Provozovatelem prostřednictvím elektronické komunikace.
   2. Provozovatel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
   3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet potvrzení Příspěvku Uživateli.
   4. Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
   5. Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
   6. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
   7. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
   8. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
   9. Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu nebo sdělenou Provozovateli prostřednictvím elektronické komunikace.
 4. Platba
  1. Platby v eshopu online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013. “
  2. Platby pomocí bankovních tlačítek zprostředkovává Barion Payment Zrt.
  3. Platby opakujícího se příspěvku/daru pro Nadační fond Svědomí národa zajišťuje společnost PayPal.
 5. Uživatelský účet
  1. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
  2. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
  3. Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatel učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
  4. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
 6. Osobní údaje
  1. Informace o ochraně osobních údajů naleznete na internetové stránce E-shopu zde: www.svedomi-naroda.cz/gdpr/
 7. Užívání E-shopu
  1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
  2. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
  3. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
  4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
  5. V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.
 8. Prohlášení Provozovatele
  1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
  2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
  3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
  4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci https://www.svedomi-naroda.cz/elements/pages/kontakt/
 9. Rozhodné právo
  1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 10. Účinnost
  1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 20.4.2021