Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: Protiprávní kroky politiků a metody obrany

Advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 představuje společenskou situaci posledního roku v kontextu kontrastu principů svobody s realitou politiky, a to populární formou. Dále shrnuje metody a možnosti, jak podobným věcem bránit v roce 2023. Cílem musí být donutit politiky k respektování základních principů právního státu, ústavního pořádku a Listiny základních práv a svobod, a vytvořit na jejich základě zcela nová pravidla, jež nás nebudou rozdělovat, ale naopak vytvoří opět svobodný prostor pro normální život v naší zemi, který nás jako národ stmelí.

Prezentace ke stažení:

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: Protiprávní kroky politiků a metody obrany

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová:

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová je advokátkou s působností v celé ČR. Je výraznou autoritou v oblasti veřejného práva včetně práva ústavního; ve své advokátní praxi se specializuje zejména na ústavně garantovaná práva územních samospráv, kde zastupuje obce, města a kraje. Dosáhla řady precedentních rozhodnutí jak u Ústavního soudu, tak u soudů nejvyšších. Ve svém oboru přednáší, je autorkou řady odborných publikací a stovek odborných článků. Působí v redakční radě Moderní obce, a je známou blogerkou. Má zkušenosti rovněž z politiky, už více než patnáct let se však věnuje jen své profesi. V té získala v roce 2019 prestižní ocenění Právník pro oblast správního práva.

Do veřejného prostoru se vrátila, jak sama říká, poněkud neplánovaně, avšak výrazně, až v souvislosti s aktuální situací, když začala důsledně vystupovat proti porušování základních lidských práv a svobod, proti zneužívání moci k vydávání bezdůvodných a diskriminačních opatření, a především tvrdě vystoupila a vystupuje proti diskriminaci dětí. To vše ji nakonec přivedlo do institutu Pro Libertate, kde jí bylo nabídnuto členství. Je tak dnes jednou z výrazných tváří boje o zachování základních principů právního státu v každodenním životě lidí. To má i jeden poněkud kuriozní efekt – lidé jí nyní často píší, aby kandidovala na prezidentku ČR, což ona sama chápe zejména jako ocenění své práce pro obyčejné lidi. “Právo nemůže být mocensky zneužíváno k prosazování zájmů kohokoliv, lež nemůže být nikdy žádným opatřením prohlášena za pravdu, a cenzura, umlčování a dehonestace odborníků s jinými názory na cokoliv je prvním krokem k totalitě. Jako člověk, který totalitu zažil, k tomu nemohu mlčet. Existence právního státu je důležitá pro každého z nás.”

english version

Covidkon: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: Illegal actions of politicians and methods of defense (in Czech with simultaneous interpretation into English)

At the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference lawyer Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová presents the social situation of the last year in the context of the contrast of the principles of freedom with the reality of politics. She also summarizes the methods and options for preventing similar things in 2023. The aim must be to force politicians to respect the fundamental principles of the rule of law, constitutional order and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. And to create entirely new rules that do not divide us but on the contrary, that create a free space for normal life in our country, which will unite us as a nation.