O NÁS KDO JSME

Zřizovatelem těchto stránek  

WWW.SVEDOMI-NARODA.CZ

je Redakce Svědomí národa

výkonný orgán žurnalistické činnosti

Nadačního Fondu Svědomí národa

se sídlem

Kaprova 42

110 00 Praha 1 – Staré město

Česká republika

zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka N 1930

IČO: 107 71 689

Číslo transparentního účtu Nadačního fondu Svědomí národa vedeného u Komerční banky je: 123-3999560217/0100     IBANCZ3801000001233999560217 Swift: KOMBCZPPXXX

 

šéfredaktorem Redakce Svědomí národa je Viktor Baroš : +420 721 601 429

zástupcem šefredaktora a hlavním editorem je Markéta Lajdová +420 777 132 159

e-mail pro všechny dotazy je info@svedomi-naroda.cz

 

CÍLEM FONDU JE REFEROVAT ŽURNALISTICKOU FORMOU O PŘÍBĚZÍCH LIDÍ ZASAŽENÝMI VLÁDNÍMI A VŮBEC POLITICKÝMI OPATŘENÍMI V DŮSLEDKU COVID-19 A JINÝCH POLITICKÝCH AGEND A O KAUZÁCH, KTERÝMI SE MÉDIA NECHTĚJÍ ZABÝVAT, A PRAVDIVĚ A FAKTOGRAFICKY O NICH INFORMOVAT VEŘEJNOST.

K TOMUTO FOND ZŘIZUJE REDAKCI SVĚDOMÍ NÁRODA, JEJÍMŽ ÚKOLEM JE NA PRINCIPU VEŘEJNÉ SLUŽBY, ŽURNALISTICKO-INVESTIGATIVNÍMI METODAMI PRAVDIVĚ, UCELNĚ A NEZKRESLENĚ INFORMOVAT VEŘEJNOST.

 

 

ÚKOLEM FONDU JE TAKTÉŽ SHROMAŽĎOVAT A ZVEŘEJŇOVAT PŘÍBĚHY A ŽIVOTNÍ SITUACE OBČANŮ ČR, KTEŘÍ BYLI ZASAŽENÍ VLÁDNÍMI A POLITICKÝMI ROZHODNUTÍMI OSOB VEŘEJNĚ ČINNÝCH, VOLENÝCH I NEVOLENÝCH ZÁSTUPCŮ LIDU, ČI NAOPAK NEČINNOSTÍ TĚCHTO OSOB.  A TO PŘI JAKÉMKOLIV PODEZŘENÍ, ŽE OBČANŮM ČR BYLA ODEPŘENA JEJICH PRÁVA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ ČR, ZEJMÉNA PAK ÚSTAVNÍ PRÁVA A PRÁVA OBSAŽENÁ V LISTINĚ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA CHOD REDAKCE ZAJIŠŤUJE FOND Z DARŮ OBČANŮ ČR A FIREM. K TOMUTO ZŘIZUJE TRANSPARENTNÍ ÚČET (ÚČTY), KDE BUDOU UMÍSTĚNY VEŠKERÉ PŘÍCHOZÍ A ODCHOZÍ PLATBY A CELÉ HOSPODAŘENÍ FONDU  A REDAKCE.

POŽADAVKY NA PŘIJETÍ SPONZORSKÉHO DARU OD FIRMY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ: FIRMA MUSÍ MÍT TRANSPARENTNÍ VLASTNICKOU STRUKTURU, NEVLASTNÍ A NENÍ VLASTNĚNA DALŠÍMI KOMERČNÍMI MÉDII, MÁ SÍDLO V ČR, NEMÁ AKTUÁLNÍ VLASTNICKÉ VAZBY NA POLITICKÉ STRUKTURY, V JEJÍCH ORGÁNECH NEJSOU AKTIVNÍ POLITICI, NENÍ VLASTNICKY SPOJENA S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI, U NICHŽ JE PODEZŘENÍ, ŽE JSOU OVLÁDÁNY CIZÍMI MOCNOSTMI. PODNIKATELSKÝ MODEL TĚCHTO FIREM NESMÍ BÝT ZALOŽEN NA ČERPÁNÍ DOTACÍ OD STÁTU ČI EU, JEJICHŽ ÚHRN PŘESAHUJE ZA KALENDÁŘNÍ ROK VÍCE NEŽ 25 % JEJICH TRŽEB A ČINÍ VÍCE NEŽ 100.000.000 Kč. FOND NESMÍ PŘIJMOUT DAR OD FIREM PODNIKAJÍCÍCH VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU ČI NA TENTO PRŮMYSL NAPOJENÝCH.

ŠÉFREDAKTOREM REDAKCE SE STANOVUJE VIKTOR BAROŠ A JEHO ZÁSTUPKYNÍ MARKÉTA BAROŠOVÁ LAJDOVÁ.

SHROMÁŽDĚNÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍBĚHY A ŽIVOTNÍ SITUACE OBČANŮ ČR , FAKTA O KAUZÁCH A SKUTCÍCH OSOB VEŘEJNĚ ČINNÝCH FOND ARCHIVUJE NA BEZPEČNÝCH A ZABEZPEČENÝCH MÍSTECH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A DEPOZITUJE JE V ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ.

 

FOND A ŽURNALISTÉ V REDAKCI SVĚDOMÍ NÁRODA MAJÍ POVINNOST DBÁT PRAVDIVOSTI A ÚPLNOSTI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍ O OSOBÁCH VEŘEJNĚ ČINNÝCH. FAKTA BY MĚLA BÝT VĚTŠINOVĚ OVĚŘOVÁNA ZE DVOU ZDROJŮ A TAM, KDE TO NENÍ MOŽNÉ, DBÁT PRESUMPCE NEVINY. ŽURNALISTÉ NESMÍ PŘIHLÍŽET K OFF THE RECORD INFORMACÍM.

ŽURNALISTÉ A SPRÁVNÍ RADA MUSÍ KRÝT SVÉ ZDROJE A V PŘÍPADĚ KOLIZE, BYŤ I PRÁVNÍ, SE SLOŽKAMI A JEDNOTLIVCI VLÁDNÍ A POLITICKÉ MOCI, U KTERÝCH JE PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ ČR, PORUŠENÍ DOBRÝCH MRAVŮ, PORUŠENÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ČI PORUŠENÍ ÚSTAVY ČR MUSÍ DBÁT PROPORCIONALITY VEŘEJNÉHO ZÁJMU A ZDROJ ČI INFORMACI TĚMTO SLOŽKÁM NEODHALIT.

ŽURNALISTÉ A FOND NEJSOU ODPOVĚDNÍ ZA PRAVDIVOST A ÚPLNOST POPISU PŘÍBĚHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ OBČANŮ ČR, KTEŘÍ POSKYTLI SVŮJ PŘÍBĚH REDAKCI A KTEŘÍ NEVYKONÁVAJÍ JAKOUKOLIV VEŘEJNOU FUNKCI. REDAKCE SI VŠAK VYHRAZUJE PRÁVO TAKOVÉTO PŘÍBĚHY OVĚŘOVAT A MUSÍ DBÁT PŘED ZVEŘEJNĚNÍM JEJICH CELISTVOSTI A PRAVDIVOSTI V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE. REDAKCE A FOND SI VYHRAZUJE PRÁVO POSKYTNUTÉ PŘÍBĚHY REDAKČNĚ KRÁTIT A UPRAVOVAT, ZVOLIT FORMU VYPRÁVĚNÍ, VŽDY S OHLEDEM NA PŮVODNÍ FAKTICKÉ VYZNĚNÍ POPSANÉ ŽIVOTNÍ SITUACE. PŘÍBĚHY POŠKOZENÝCH OBČANŮ ČR JSOU ČLENĚNY DO TĚCHTO SKUPIN : BĚŽNÍ OBČANÉ, PODNIKATELÉ, VĚDCI/LÉKAŘI/ODBORNÍCI, AKTIVISTÉ, UMĚLCI.

FOND FINANČNĚ ZAJIŠŤUJE BĚŽNÉ A OBVYKLÉ KOMERČNÍ PLATY PRACOVNÍKŮ REDAKCE, PŘIMĚŘENÉ KOMERČNĚ OBVYKLÉ CENY ZA SLUŽBY  TŘETÍCH STRAN PRO REDAKCI A MATERIÁLNĚ ZAJIŠŤUJE PROVOZ REDAKCE A VŠECH JEJÍCH POTŘEB.

FOND NESMÍ NAKLÁDAT S PŘÍBĚHY OBČANŮ ČR JINAK NEŽ JE UVEDENO VE STANOVÁCH FONDU A NAKLÁDAT S NIMI S JAKÝMKOLIV JINÝM ÚČELEM, NEŽ ZA JAKÝM BYLY POŘÍZENY.

FOND JE VÝHRADNÍM MAJITELEM TĚCHTO PŘÍBĚHŮ A POPISU ŽIVOTNÍCH SITUACÍ, CO SE TÝKÁ JEJICH STYLISTICKÉHO, ŽURNALISTICKÉHO A JINAK AUTORSKÉHO ZPRACOVÁNÍ.

FOND MŮŽE POSKYTNOUT TŘETÍ STRANĚ JAKÉKOLIV INFORMACE A FAKTA SHROMÁŽDĚNÁ REDAKCÍ SVĚDOMÍ NÁRODA ČI FONDEM SAMOTNÝM BĚHEM JEHO INVESTIGATIVNÍ ČINNOSTI O ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ ČI JEDNOTLIVÝCH KAUZÁCH OSOB VEŘEJNĚ ČINNÝCH POUZE TEHDY, JE-LI TOUTO STRANOU VYŠETŘUJÍCÍ ORGÁN DBAJÍCÍ ZÁKONŮ ČR, ÚSTAVY ČR A LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, KTERÝ PROKÁŽE, ŽE CHCE ÚPLNĚ, PRAVDIVĚ A CELISTVĚ VYŠETŘIT A SPRAVEDLIVĚ POTRESTAT SKUTKY A TRESTNÉ ČINY OSOB VEŘEJNĚ ČINNÝCH A TENTO PROCES JE V ZÁJMU OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY.

REDAKCE FONDU JE MÉDIEM VEŘEJNÉ SLUŽBY, OCHRAŇUJE ZÁJMY OBČANŮ, KTEŘÍ JÍ POSKYTLI POPISY SVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ, A JE POD KONTROLOU POUZE VEŘEJNOSTI. ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY A ČLENOVÉ REDAKCE DBAJÍ SVÉ  INTEGRITY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLU SLUŽBY VEŘEJNOSTI A DBAJÍ ŽURNALISTICKÝCH STANDARDŮ.

K POKUSŮM O VEŘEJNOU A ÚČELOVOU DEHONESTACI KOHOKOLIV ZE SPRÁVNÍ RADY, ŠÉFREDAKTORA, JEHO ZÁSTUPCE, REDAKTORŮ ČI ČINNOSTI FONDU JAKO CELKU Z PROSTŘEDÍ ODBORNÉ A MEDIÁLNÍ VEŘEJNOSTI POPLATNÉ POLITICKÉMU REŽIMU SE NEPŘIHLÍŽÍ.

NESPOKOJENOST OBČANŮ ČI FIREMNÍCH SPONZORŮ FONDU SE SLUŽBOU FONDU JE VYJÁDŘENA NEPOSKYTOVÁNÍM FINANČNÍCH DARŮ OBČANY A FIREMNÍMI SPONZORY NA JEHO PROVOZ.