SEMINÁŘ V Parlamentu

odbornÝ SEMINÁŘ “ANALÝZA PROTICOVIDOVÝCH OPATŘENÍ”

Dne 3. 6. 2024 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal pod záštitou poslance MUDr. Vladimíra Zlínského odborný seminář, který se věnoval analýze proticovidových opatření v ČR a který navázal na předchozí seminář “Vakcinace proti onemocnění covid-19 – současný pohled”. Na semináři vystoupili se svými příspěvky právníci, pedagogové, lékaři a další odborníci.

Na této stránce najdete všechny příspěvky z konference zaznamenané redakcí NF Svědomí národa.
Fotografie: Petr Pechman

Seminář v Parlamentu 06/24: MUDr. Vladimír Zlínský: Je skutečně nutné poučení z krizového vývoje v době covidové pandemie, nebo je vhodnější na vše zapomenout?

Lékař a poslanec MUDr. Vladimír Zlínský, svolavatel odborného semináře “Analýza proticovidových opatření” ve svém úvodním příspěvku analyzuje indivduální fungování imunitního systému člověka, argumentuje proti unifikované světové reakci na pandemie dle WHO a klade si otázky, jaké byly sebedestruktivní škody na základě prováděných opatření proti epidemii.

Seminář v Parlamentu 06/24: Tomio Okamura: Úvodní slovo

Jako předseda strany, jejímž členem je svolavatel odborného semináře “Analýza proticovidových opatření” MUDr. Vladimír Zlínský přednesel Tomio Okamura na akci úvodní proslov, v němž mimo jiné opakovaně žádá o prošetření postupu vládních stran v souvislosti s řízením epidemie a zásahy do práv občanů.

Seminář v Parlamentu 06/24: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc: Covidismus – dopady pandemie strachu na ekonomiku ČR a cesta ke kolektivisticko-totalitnímu systému

Ekonom Miroslav Ševčík ve svém příspěvku na odborném semináři Analýza proticovidových opatření přednáší své argumenty k tezi, že tzv. pandemie covidu-19 byla snahou o nastolení nového společensko-ekonomického zřízení a přináší také konkrétní data o dopadech neefektivních proticovidových opatření na ekonomiku ČR.

Seminář v Parlamentu 06/24: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.: Zákonnost, nebo svévole? Dopad covidových restrikcí 2020 – 2022 na důvěru v právo a demokratickou politiku

Expert na zdravotní právo JUDr. Ondřej Dostál na semináři “Analýza proticovidových opatření” analyzuje klíčové prvky řízení epidemie v podání státu a státních institucí v ČR. Poukazuje na absenci kompetence, absenci odpovědnosti, absenci sebereflexe, zásahy do základních práv a svobod, těžké poškození již tak zasaženého zdravotnictví a upozorňuje i na budoucí možná rizika spojená se současnou vládní politikou a globální politickou situací.

Seminář v Parlamentu 06/24: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: Jak snadné bylo zneužití práva k vytváření bezpráví a co by se proto mělo rychle stát?

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová zrekapitulovala na semináři “Analýza proticovidových opatření” právní nešvary doby tzv. covidové, kdy bylo podle ní právo zneužito proti občanům. Apeluje na politiky, ale i na kolegy právníky, aby se zasadili o vytvoření nových právních cest, které by umožnily lidem efektivně se bránit pokusům o odebrání jejich základních lidských práv.

Seminář v Parlamentu 06/24: JUDr. Tomáš Nielsen: Selhání soudní ochrany proti nezákonnosti v době covidu

Advokát a spoluzakladatel institutu Pro Libertate JUDr. Tomáš Nielsen konfrontuje základní právní úpravu platnou v ČR s konkrétními postupy a rozsudky soudů v případech sporů týkajících se proticovidových opatření. Postup soudů vnímá v mnoha případech jako nedostatečný, ohrožující ochranu základních práv a přednáší proto návrhy, co je třeba zajistit pro ochranu občanů do budoucna.

Seminář v Parlamentu: MUDr. Vladimír Čížek: Pandemická smlouva WHO a Mezinárodní zdravotní předpisy (IHR) – Ďábel se skrývá v detailu

MUDr. Vladimír Čížek ve svém příspěvku na odborném semináři Analýza proticovidových opatření rekapituluje proces vzniku a přijímání nové Pandemické smlouvy a Mezinárodních zdravotních předpisů. Vypichuje problematické pasáže a ukazuje, co by mohly ve skutečnosti pro signatáře a tím pádem pro občany signatářských zemí znamenat.

Seminář v Parlamentu: Mgr. Michaela Kubátová Špryňarová: Vliv covidových opatření na psychiku dětí v souvislosti se současným nastavením našeho školství

Speciální pedagožka a metodička prevence sociálně patologických jevů ve svém příspěvku na odborném semináři Analýza proticovidových opatření na základě své bohaté praxe popisuje, s jakými případy se v důsledku proticovidových opatření setkává u školních dětí a jak současný školní systém nepomáhá s efektivním řešením psychických a sociálních následků doby covidové u dětí.

Seminář v Parlamentu: Ing. Václav Fišer: Připravenost zdravotnictví na krizové situace

Expert na problematiku bezpečnosti v zdravotnickém záchranném systému Ing. Václav Fišer ve svém příspěvku na odborném semináři Analýza proticovidových opatření poukazuje na nedostatky státu ve věcech řízení a přípravy na krizové situace s potenciálním zdravotním dopadem na širokou populaci.

Seminář v Parlamentu: Diskuze – 1. blok

Diskuze publika s panelisty na semináři “Analýza proticovidových opatření”.

Seminář v Parlamentu 06/24: Vstup JUDr. Denisy Sudolské

Advokátka JUDr. Denisa Sudolská ve svém vstupu na semináři Analýza proticovidových opatření představila případ svého klienta, na základě jehož podání k NSS došlo k přezkumu používání aplikace čTečka při kontrole “způsobilosti” občanů ke vstupu do různých zařízení. Soudní dvůr EU potvrdil, že kontrola dat pomocí aplikace čTečka byla v rozporu s GDPR. Citlivá data občanů nemohou být nadále zpracovávána obdobným způsobem.

Seminář v Parlamentu: MUDr. Jana Gandalovičová: Je možná analýza nežádoucích účinků mRNA vakcín?

Kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová ve svém příspěvku na odborném semináři Analýza proticovidových opatření upozorňuje na to, že ačkoli mRNA vakcíny provázela už od fáze schvalování celá řada kontroverzních kroků a pochybení a ačkoli se množí důkazy o možných nežádoucích účincích, na zodpovědných místech stále panuje “pštrosí nemoc” a neochota se pustit do řádné analýzy následků.

Seminář v Parlamentu: Viktor Baroš: Případy selháni úředníků MZČR vůči potřebám poškozených

Viktor Baroš, zakladatel a šéfredaktor redakce NF Svědomí národa uvedl na odborném semináři Analýza proticovidových opatření ukázky konkrétních případů osob s poškozením zdraví, které se nedočkaly pomoci od zodpovědných míst. Popsané příběhy a rozhovory jsou jen částí podobných výpovědí, které redakce NF Svědomí národa zpracovává.

Seminář v PSP ČR: MUDr. Jaroslava Chlupová: Poruchy nervového systému jako nejčastěji hlášené nežádoucí účinky mRNA vakcín

Neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová ve svém příspěvku na semináři Analýza proticovidových opatření připomíná velký nárůst různě závažných zdravotbích následků, které vidí neurologové ve svých ordinacích a apeluje na systémové řešení následků covidu jako takového i vakcinace proti němu.

Seminář v Parlamentu: MUDr. Ján Lakota, CSc.: Onkologická onemocněné po očkování proti covidu

Onkolog MUDr. Ján Lakota, CSc. ve svém příspěvku na odborném semináři Analýza proticovidových opatření ukazuje příklady z praxe, kdy dochází u vakcinovaných pacientů k neočekávanému průběhu onkologických onemocnění či k neočekávaným reakcím na běžnou onkologickou léčbu. Upozorňuje, že je potřeba tyto případy systematicky zkoumat a vyhodnocovat.

Seminář v Parlamentu: Petr Šourek: Farmakoignorance

Novinář Petr Šourek ve svém příspěvku na semináři Analýza proticovidových opatření hovoří o investigativní práci na tématu nežádoucích účinků vakcín. Při sledování jednotlivých případů podle šarží vakcíny odhalil závažná porušení a ignoranci na straně orgánů zodpovědných za bezpečnost léčiv.

Seminář v Parlamentu 06/24: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.: Komu chybí děti?

Matematik a datový analytik RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. ve svém příspěvku pro seminář “Analýza proticovidových opatření” analyzuje data o porodnosti. V rozporu s matematickými a statistickými předpoklady se rodí málo dětí od roků, kdy probíhala epidemie covidu a masová vakcinace proti této nemoci. Jaké jsou doložitelné souvislosti? Co by se mělo dále zkoumat a diskutovat?

Seminář v Parlamentu: prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.: Mechanismy účinků mRNA vakcín na reprodukční orgány a plod

Vakcinolog a imunolog prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. ve svém příspěvku na semináři Analýza proticovidových opatření vysvětluje konstrukci mRNA vakcín a možný dopad zde použitých technologií na reprodukční orgány či na plod. Otázky, které vznáší, volají po revizi používání takto konstruovaných vakcín.

Seminář v Parlamentu: Diskuze – 2. blok

Diskuze publika s panelisty na semináři “Analýza proticovidových opatření”.

Seminář v Parlamentu: MUDr. Vladimír Zlínský: Závěrečné slovo

Poděkování a slovo závěrem svolavatele semináře Analýza proticovidových opatření.