STANOVY NADAČNÍHO FONDU SVĚDOMÍ NÁRODA

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU

Jak je uveden v ZAKLÁDACÍ LISTINĚ Nadačního fondu Svědomí národa

Článek 2 – Účel nadačního fondu

  1. poskytovat veřejnou službu a faktograficky referovat a informovat širokou veřejnost žumalisticko-investigativní formou pravdivě, uceleně a nezkresleně o veškerých událostech, které se dějí na území České republiky i celého světa
  2. zejména pak pravdivě a faktograficky referovat a informovat širokou veřejnost žumalisticko-investigativní formou o událostech a kauzách s politickým podtextem, kterými se mainstreamová média nechtějí zabývat,
  3. zejména poskytovat veřejnou službu a faktograficky referovat a informovat širokou veřejnost žumalisticko-investigativní metodou pravdivě, uceleně a nezkresleně o příbězích lidí, zasažených vládními a veškerými dalšími opatřeními v důsledku šíření nemoci s názvem COVID – 19 (též SARS-CoV-2, 2019-nCoV, wuchanský koronavirus, s mezinárodním taxonomickým názvem Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus) včetně všech jeho dalších mutací,
  4. shromažďovat a zveřejňovat příběhy a popisy životních situací občanů České republiky, kteří byli zasaženi činností/nečinností veřejných činitelů na všech úrovních výkonné, zákonodárné a soudní moci, veškerých činitelů a volených/nevolených zástupců občanů České republiky,
  5. cílenému sledování a popisu situací, kdy byla občanům České republiky odepřena jejich práva zakotvená v právním řádu České republiky, zejména v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod České republiky,
  6. ochraně práv občanů České republiky, zakotvených v právním řádu České republiky, zejména pak v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod České republiky, formou šíření těchto myšlenek ve veřejném prostoru,
  7. kultivaci veřejné i politické diskuse na všech jejich úrovních a všemi prostředky (při osobních setkáních a shromážděních, on-line konferencích, sociálních sítí a dalších komunikačních platformách),
  8. šíření hodnot otevřené demokratické společnosti.

Vedle toho může nadační fond vykonávat následující činnosti související sjeho
účelem:
■ pořádání vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost,
■ organizace kulturních, sportovních a společenských akcí,
■ investigativní, žurnalistická, informační a publikační činnost.