Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Ján Lakota, CSc.: Nežiaduce účinky očkovania proti SARS-CoV-2 a ich patofyziologické vysvetlenie

Hematológ MUDr. Ján Lakota, CSc. na 1. ČS konferencii covid-19 popisuje niektoré klinické patologické fenomény, ktoré sa vyskytujú pri očkovaní proti vírusu SARS CoV-2 a ktoré sa pri iných druhoch „klasických“ vakcín doteraz nevyskytli, resp. boli pozorované extrémne zriedkavo. Pochopenie patofyziológie daných procesov umožňuje vysvetlenie klinických obrazov ako aj ich možnú kauzálnu liečbu. V prezentácii budú spomína niektoré z nich, predovšetkým poruchy kardiovaskulárneho, nervového a imunitného systému.

Prezentace ke stažení:

MUDr. Ján Lakota, CSc.: Nežiaduce účinky očkovania proti SARS-CoV-2 a ich patofyziologické vysvetlenie

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

MUDr. Ján Lakota, CSc.:

Ján Lakota je špecialista hematológie a transfúznej medicíny. Absolvent Univerzity Komenského v Bratislave a rady zahraničných stáží. V roku 2004 uskutočnil prvú autológnu transplantáciu na svete ex vivo expandovanými mezenchymálnymi kmeňovými bunkami intrakoronárne u pacientov s ischemickou kardiomyopatiou. V súčasnosti pôsobí vo výskumných pozíciách na niekoľkých pracoviskách, vrátane Biomedicínskeho centra a Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied.

english version

Covidkon: MUDr. Ján Lakota, CSc.: Side effects of vaccination against SARS-CoV-2 and their pathophysiological explanation (in Czech with simultaneous interpretation into English)

At the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference hematologist MUDr. Ján Lakota, CSc. describes some of the clinical pathological phenomena that occur during vaccination against the SARS CoV-2 virus and that have not yet occurred with other types of “classic” vaccines, or that were observed extremely rarely. Understanding the pathophysiology of the given processes allows the explanation of clinical views as well as their possible causal treatment. The presentation mentions some of the phenomena, especially disorders of the cardiovascular, nervous and immune systems.