Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.: Buněčná imunita
SARS-CoV-2

RNDr. Jiří Šinkora, Ph. D. v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 pojednává o cytotoxických T-lymfocytech jakožto primární linii obrany proti virům v kontextu epidemie covid-19 a nátlaku na plošné očkování populace, včetně dětí. Popisuje mechanismy buněčné obrany proti cizorodým látkám, srovnává účinnost slizničních protilátek vs. T-lymfocytů. Věnuje se dětské imunitě ovlivněné funkcí thymu, poklesu funkce thymu s věkem a dopadu této skutečnosti na imunitu vůči SARS-CoV-2 u nejstarší populace.

Prezentace ke stažení:

RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.: Buněčná imunita

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.:

Imunolog se specializací na časný vývoj imunitního systému, interakce bezmikrobních experimentálních modelů s baktériemi a viry, modely lidských autoimunitních onemocnění, slizniční imunitu.

Po gymnáziu vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor biofyzika. V roce 1997 získal doktorát (PhD.) v oboru imunologie na Mikrobiologickém ústavu Akdemie věd, v dizertační práci se věnoval oblasti vývoje imunity prasat před narozením a krátce po narození.
Výzkumná činnost: v letech 1988 až 2002 – oddělení gnotobiologie v Novém Hrádku, Mikrobiologický ústav Akademie věd.
Významné zahraniční stáže: ID-DLO, Lelystad (Holandsko), výzkum slizničních vackín proti prasečímu viru Aujeszkého (1996, 6 měsíců). Iowa Univeristy, USA (1998, 6 něsíců), výzkum časného vývoje thymu (brzlíku) a repertoáru B buně (protilátek).
Od roku 2003 aplikační specialista v oboru průtokové cytometrie ve společnostech Dakocytomation (2003 – 2007) a Becton Dickinson (2007 – dnes).

english version

Covidkon: Cellular Immunity (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In his presentation at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D. discusses cytotoxic T-lymphocytes as the primary line of defense against viruses in the context of the covid-19 epidemic and the pressure on vaccination of the population, including children. He describes the mechanisms of cellular defense against foreign substances, compares the effectiveness of mucosal antibodies vs. T-lymphocytes. He deals with childhood immunity affected by thymic function, a decrease in thymic function with age, and the impact of this fact on immunity against SARS-CoV-2 in the elderly population.