Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.: Slizniční imunita, COVID-19
a včasná léčba

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o slizniční imunitě. Rozebírá vztah mezi slizniční a systémovou imunitou vůči viru SARS-CoV a komentuje rozvoj imunity na základě dat ze studie PROSECO, jíž se účastní 30.000 lidí. Studie ukazuje výraznou séropozitivitu paměťových IgG protilátek anti-SARS-CoV-2 v populaci, a to i u osob, které nebyly PCR testovány. Protilátky se stávají novým diagnostickým znakem proběhlé SARS-CoV-2 infekce, nicméně nejsou takto na úrovni epidemiologických dat interpretovány. V kontextu diagnostiky a řízení epidemie se přednáška věnuje také vhodným postupům včasné léčby onemocnění covid-19.

Prezentace ke stažení:

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.: Slizniční imunita, COVID-19 a včasná léčba

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.:

Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. je mezinárodně uznávaným imunologem a alergologem. Po studiu lékařství na UK v Praze a ve Vídni působil v letech 1990 – 2000 dále na univerzitách ve Vídni a ve Spojených státech, kde se na UAB specializoval na slizniční imunologii. Vytvořil mj. kandidátní vakcíny.

Zabývá se principy bezpečného očkování, slizniční imunitou, imunopatologií, diagnostikou a léčbou poruch imunity, imunodeficiencí, alergických a autoimunitních chorob. Věnuje se komplexnímu vývoji zdraví populace, včetně projektu CELSPAC. Je garantem celostátní prospektivní studie PROSECO sledování dynamiky protilátek proti SARS-CoV-2 viru, která je největší prospektivní studií covid-19 ve střední a východní Evropě. Vyvinul mezinárodně využívané imunologické vyšetřovací metody. V ČR mj. zavedl do praxe neinvazivní screeningové vyšetření vrozených poruch imunity TREC a KREC ze suché krevní kapky, schválené vládou ČR. Je autorem učebnic pro studenty medicíny a recenzentem posledního anglického vydání oxfordské učebnice Základy klinické imunologie s překladem do českého jazyka (Triton, 2018).

Je členem Národního institutu pro zvládání pandemie vytvořeného novou vládou ČR. Zasazuje se o včasnou léčbu covid-19, která je imunologická, včetně správné interpretace protilátek po infekci i po vakcinaci, významných pro zvládání pandemie.

english version

Covidkon: prof. Vojtěch Thon: Mucosal immunity, COVID-19 and early treatment (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In his lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference prof. MUDr. Vojtech Thon, Ph.D. talks about mucosal immunity. He discusses the relationship between mucosal and systemic immunity to SARS-CoV-2 and comments on the development of immunity based on data from the PROSECO study involving 30,000 people. The study shows significant seropositivity of anti-SARS-CoV-2 memory IgG antibodies in the population, even in subjects who have not been tested by PCR. Antibodies are becoming a new diagnostic feature of SARS-CoV-2 infection, however, they are not interpreted in this way at the level of epidemiological data. In the context of diagnosis and management of the epidemic, the lecture also deals with appropriate procedures for early treatment of covid-19.